2018.06.19 // Zapytanie ofertowe – Oprogramowanie

Oprogramowanie

NOTEL POLAND Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw- typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

NOTEL POLAND Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
NIP 5252562639

2. Przedmiot zamówienia

Dotyczy dostawy oprogramowania pomiarowego:

Oprogramowanie pomiarowe do testowania, optymalizacji i rozwiązywania problemów sieci

W ramach Projektu: Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.
Typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe
Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

3. Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

Oprogramowanie pomiarowe do testowania, optymalizacji i rozwiązywania problemów sieci

Zestaw pomiarowy do zaawansowanych testów sieci z użyciem komputera PC, w zestawie oprogramowanie na PC oraz klucz sprzętowy
• Specyfikacja:
o Obsługiwane technologie: GSM, EDGE, GPRS, WCDMA, HSPA, LTE
o Warstwy protokołów:
▪ Pełne logowanie wielu warstw protokołów 3GPP, L2, L3, TCP/IP
▪ (Dekodowanie wiadomości L3)
o Sterowanie:
▪ WCDMA/GSM/LTE RAT and Band Lock
▪ WCDMA/GSM/LTE Carrier Lock
▪ WCDMA/GSM Cell Lock
o Automatyczne testowanie/oskryptowanie usług:
▪ Połączenia głosowe, wykonywanie połączeń na numer
▪ HTTP DL/UL, FTP DL/UL
▪ Ping, email, SMS
▪ Video na żywo (YouTube)
▪ Multi-RAB (jednoczesne połączenie głosowe I pakietowe
o Przetwarzanie oraz analiza danych pomiarowych:
▪ Automatyczny import oraz dekodowanie danych pomiarowych
▪ Tworzenie i definiowanie własnych/dedykowanych metryk pomiarowych
▪ Tworzenie własnych/dedykowanych skryptów w celu analizy danych
▪ Tworzenie własnych/dedykowanych raportów z pomiarów
▪ Wizualizacja zbiorczych wyników w postaci:
• Raportów
• Danych na mapie
• Wykresów słupkowych
• Wykresów w dziedzinie czasu
• Tabelarycznej
• Histogramów
• Wykresów korelacji
o Pozycjonowanie na mapie:
▪ Ustalanie pozycji z użyciem wewnętrznego modułu GPS urządzenia pomiarowego
▪ Nawigacja w oparciu o np.: Google Maps lub Open Street Map
▪ Import danych z informacjami o konfiguracji sieci, rysowanie pozycji BTS na mapach
o Skanowanie częstotliwości radiowych:
▪ Wymagane technologie: GSM, WCDMA, LTE
o Możliwość podłączenia różnych terminali (modemów) wykorzystujących najbardziej popularne na rynku procesory (chipsety)
o Wycena per klucz sprzętowy (software)

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dotyczy projektu „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”, Typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

4. Terminy i warunki realizacji zamówienia

a) Maksymalny termin realizacji zamówienia: 15 lipca 2018 r.

b) Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z zachowaniem szczególnej staranności, kompletny przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt

d) Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbyć się w dzień roboczy w godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym.

e) Oferent jest zobowiązany poinformować zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

f) W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z dostawą lub wolnego od wad.

g) Serwis lub naprawa w terminie do 5 dni roboczych (przy czym termin może ulec wydłużeniu, jeżeli będzie to związane z elementami pozostającymi poza kontrolą Oferenta takimi jak np. konieczność oczekiwania na części zamienne).

h) Czas reakcji serwisu wynosi nie dłużej niż 2 godziny

i) Cena określona w ofercie zawiera pełny koszt dla Zamawiającego

5. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

Cena – 50 %

Termin dostawy liczony w dniach – 40%

Okres gwarancji liczony w miesiącach – 10%

Sposób oceny kryteriów
O = C + T + G
O – łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów)
C – cena
T – termin dostawy
G – okres gwarancji

1. Cena
C – cena oferty netto (maksymalna – 50 punktów)
C = (C_min / C_x)*50
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę netto
C_min – najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x – cena netto rozpatrywanej oferty

2. Termin dostawy
T – liczba punktów przyznanych za kryterium termin dostawy (maksymalnie – 40 punktów)
T = (T_min / T_x)*40
T_min – Najkrótszy, liczonych w dniach termin dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia
T_x – termin dostawy wskazany w rozpatrywanej ofercie, liczony w dniach

3. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia
G – liczba punktów przyznanych za kryterium okres gwarancji (maksymalnie 10 punktów)
G = (G_x / G_max)*10
G_max – Najdłuższy, liczonych w miesiącach okres gwarancji przedmiotu zamówienia
G x – okres gwarancji wskazany w rozpatrywanej ofercie, liczony w miesiącach

6. Opis sposobu przygotowania ofert

a) Wymagania podstawowe:

Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Oferta powinna być ważna co najmniej 25 dni od dnia jej wystawienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

b) Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

c) Cena oferty może być określona w PLN, USD lub EUR (przy czym Zamawiający – w celu uzyskania porównywalnych kwot – przeliczy wartość oferty wyrażoną w walucie na złotówki po kursie średnim NBP z dnia złożenia oferty), podana w formularzu ofertowym jako cena netto. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie dodatkowe opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy oraz koszty opakowania i oznakowania wyrobu.

d) Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio: osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym.

7. Termin i sposób złożenia oferty

a) Termin złożenia oferty upływa dnia 22 czerwca 2018 r.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie NOTEL POLAND Sp. z o.o. w Warszawie, 01-756 Warszawa przy ul. Przasnyskiej 6A lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lukasz.klej@notelit.pl

b) Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem itp. liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Zasady wyboru ofert:

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).

b) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

a) Informacja o niniejszym zapytaniu zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

b) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

c) Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami/ Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Łukasz Klej, tel. 791 118 372, mail: lukasz.klej@notelit.pl

12.Dodatkowe informacje

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z następujących powodów:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,

c) Okoliczności siły wyższej,

d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

f) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C. dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.

14. Dodatkowe informacje

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

Wersja pdf: Zapytanie ofertowe_oprogramowanie NOTEL

2018.06.14 // Zapytanie ofertowe – Serwer

Serwer

NOTEL POLAND Sp. z o.o. mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztów w zakresie przeprowadzenia usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe

1. Nazwa i adres Zamawiającego

NOTEL POLAND Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
NIP 5252562639

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwera zewnętrznego

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

– grupa serwerów pracujących w klastrze, w jednej poddomenie oraz sieci LAN (min. 5 serwerów)
Konfiguracja indywidualna serwerów powinna zawierać:
– instalacje szybkich dysków SSD (min 500 GB)
– port zewnętrzny 1Gbps
– 32 GB pamięć RAM
– dodatkowa konfiguracja dla dysków HDD z pamięcią 3-6 TB
– CPU – min 4 rdzenie

Możliwość instalacji dowolnego systemu operacyjnego ze zdalnego panelu zarzadzania

W ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-9469/17 pt. „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w obszarze efektywnego mechanizmu i systemu pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

Kod CPV: 48820000-2
Nazwa kodu CPV: Serwery

3. Terminy i warunki realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 1.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

4. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:
Cena – 100 %
1. Cena
C – cena oferty netto (maksymalna – 100 punktów)
C = (C_min / C_x)*100
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę netto
C_min – najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x – cena netto rozpatrywanej oferty

5. Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania podstawowe:
a) Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
b) Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
d) Oferta powinna być ważna co najmniej 20 dni od dnia jej wystawienia.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
g) Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta
h) Cena oferty musi być określona w PLN, podana w formularzu ofertowym jako cena netto i brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy oraz koszty opakowania i oznakowania wyrobu.
i) Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
– osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym.

6. Termin i sposób złożenia oferty

a)Termin złożenia oferty upływa z dniem 22 czerwca 2018 r.
b)Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie NOTEL POLAND Sp. z o.o. w Warszawie, 01-756 Warszawa przy ul. Przasnyskiej 6A lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: office@notelit.pl

c)Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem itp. liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
d)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
e)Wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

7. Zasady wyboru ofert

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania
ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
b) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

8. Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami/ Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Szymon Nowak tel. 513 106 244, email: office@notelit.pl

10. Dodatkowe informacje

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C. dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.

12. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1_Wzór_oferty cenowej_serwer_Notel
Załącznik nr 2 Oświadczenia Oferenta_serwer_Notel

2018.01.02 // Portal i Usługa MAXTEST.EU i MIERNIKINTERNETU.pl Oficjalnie dostępne!

Miło nam poinformować o uruchomieniu portali MaxTest.eu & MiernikInternetu.pl dedykowanej strony internetowej służącej do pomiaru natężenia sygnału i testowania prędkości Internetu mobilnego. Pomiar jakości i szybkości Internetu nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji, jedynie Przeglądarki Internetowej.

MaxTest.eu zapewnia odczyt podstawowych parametrów jakości łącza – między innymi : ping, średnią prędkość pobierania i średnią prędkość wysyłania. Witryny są dostępne pod MAXTEST.EU i MIERNIKINTERNETU.pl

Zgodnie z przepisami EU , dostawcy usług internetowych są zobowiązani do określenia w swoich umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych prędkości Internetu w sieciach stacjonarnych oraz szacunkowego maksimum dla sieci komórkowych. Te zapisy ułatwiają weryfikację, czy dostawca Internetu wypełnia swoje zobowiązania.

Aplikacja RFBenchmark do tej pory była w stanie zmierzyć jakość i szybkość mobilnego internetu i WiFi. Teraz wdrażamy narzędzie do pomiaru prędkości Internetu w sieci stacjonarnej. Oprogramowanie będzie dostępne w Maju 2018 r. na platformie Windows.

2017.11.13 // Operator Velcom wyróżniony przez portal RFBENCHMARK

W dniach 6-7 listopada gościliśmy przedstawicieli delegacji białoruskiego operatora Velcom. Głównym powodem wizyty było uroczyste wręczenie statuetki i certyfikatu sygnowanego logiem RFBENCHMARK. Zgodnie z pomiarami aplikacją mobilną RFBenchmark, w technologii 3G operator Velcom zapewnił najwyższą jakość usług end-to-end w roku 2017 na Białorusi.

W ramach dwudniowego spotkania zostały przeprowadzone również szkolenia ze specjalistami z firmy Notel oraz InfoVista.

Wręczenie statuetki przez CEO Notel Poland Szymona Nowaka

Wyróżnienie RFBENCHMARK dla operatora Velcom

Historia rozwoju firmy

  • 2018 Uzyskanie dotacji EU Projekt B+R Platforma Analityczna – Geo-lokalizacja i Analityka – N-HUB Platfrom
  • 2017 uruchomienie nowych usługi MAXTEST.eu i miernikinternetu.pl
  • 2015 Ilość pomiarów na portalu przekroczyła 250 mln próbek poziomu sygnału
  • 2015 Uruchomienie nowej wersji portalu RFBENCHMARK.pl
  • 2014 Uruchomienie aplikacji mobilnej RFBENCHMARK
  • 2013 Uruchomienie platformy WEB RFBENCHMARK.pl
  • 2013 Rejestracja spółki Notel Poland
  • 2013 Wprowadzenie nowego procesu kontroli projektu - WEB JIRA
  • 2010 Pierwsza wersja narzędzia Quati Performance Management Tool -
  • 2006 Rejestracja Notel IT Consulting