Ideas worth a dime a dozen…, but people who put them into action are priceless

Notel Poland składa się z doświadczonych, zmotywowanych pracowników. Od początku działalności stawiamy na potencjał ludzki. Oferujemy przyjazne środowisko pracy, elastyczne formy zatrudnienia oraz godziny pracy. Poszukujemy ludzi otwartych, lubiących wyzwania i pracę w międzynarodowym środowisku.

CURRENTLY WE ARE LOOKING CANDIDATES FOR FOLLOWING POSITIONS.

Support Engineer

OFFICE: Warsaw, Poland – Project Poland

TYPE: Full time

Candidate Profile:

 • Bachelor’s degree – Telecommunication or last  year of studies
 • Good Knowledge of RAN – GSM/WCDMA/LTE technologies
 • C++ & SQL
 • Excellent Communication Skills

OTHER  EXPECTATIONS:

 • Driving License – Category B
 • Knowledge of English on Communicative Level

Apply  

Expert Analitics

OFFICE: Warsaw, Poland – Project Poland

TYPE: Full time

Canditate Profile:

 • Bachelor’s degree – Telecommunication or last year of studies
 • C++ & SQL, .NET
 • Excellent Communication Skills

OTHER EXPECTATIONS:

 • Knowledge of English on Communicative Level
 • Knowledge of Russian – basics
 • Driving License – Category B

Apply  

Programista aplikacji mobilnych

NOTEL POLAND Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw- typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

NOTEL POLAND Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
NIP 5252562639

2. Przedmiot zamówienia

Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku “Programosta aplikacji mobilnych” w celu udziału w badaniach przemysłowych I pracach rozowjowych w ramach Projektu: Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

Typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe
Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanie pracownika na stanowisku „Programista aplikacji mobilnych” do stworzenia systemu wykorzystywanego na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych i rozwojowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie) na stanowisku Programista aplikacji mobilnych.

Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji projektu „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”, którego czas realizacji wynosi 18 miesięcy, okres realizacji projektu: 1.07.2018 r. – 31.12.2019 r. Wymiar czasu pracy wynosi ok 84 godzin miesięcznie.

Rozliczanie będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika, stawki godzinowej oraz protokołu odbioru wykonanych usług.

Zapłata wynagrodzenia – na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku do umowy zlecenia.

Osoba na stanowisku Programista aplikacji mobilnych będzie odpowiedzialna za

• tworzenie oraz rozwój kodu dla aplikacji mobilnych na platformę Android oraz iOS
• komunikacja rozwijanego oprogramowania z bazami danych: MySQL, MS SQL, MongoDB, SQLite, MongoDB, Oracle

Minimalne wymagania:

• doskonała znajomość języków programowania: PHP, Java, JavaScript
• doskonała znajomość baz danych: MySQL, MS SQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, MongoDB
• bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux
• dobra znajomość języka angielskiego

Wykształcenie:

• wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewne
Doświadczenie:
• min. 5 lat zawodowego doświadczenia w tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania

Inne:
• kreatywność
• samodzielność
• umiejętność rozwiązywania problemów

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dotyczy projektu „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”, Typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

4. Warunki udziału

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– spełniają wymogi określone w 3 zapytania ofertowego

– Oferent do ofert powinien dołączyć dokumenty potwierdzające wyksztalcenie, doświadczenie oraz dokument CV

– Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie – ( oświadczenie Oferenta załącznik nr 3).

Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert stanowią:

• Cena brutto za 1 godzinę pracy wykonawcy 80% – oznacza to cenę całkowitą brutto za 1 godzinę ( 60 minut ) pracy na podstawie umowy zlecenia wyrażoną w PLN.

• Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu 20% – oznacza maksymalną liczbę godzin jaką Oferent może poświęcić w skali 1 miesiąca na prowadzenie zleconych prac badawczo – rozwojowych.

Cena: 80% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 80 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Cena = najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert / wartość brutto wskazana w badanej ofercie ∗ 80

Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu (max 20 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Liczba godzin dyspozycyjnych = najwyższa liczba godzin dyspozycyjnych wśród otrzymanych ofert / liczba godzin dyspozycyjnych wskazana w badanej ofercie *20

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Punkty = Cena + liczba godzin dyspozycyjnych

6. Opis sposobu przygotowania ofert

a) Wymagania podstawowe:

Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Oferta powinna być ważna co najmniej 25 dni od dnia jej wystawienia.
Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami: CV, dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje jeśli dotyczy
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
– wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

c) W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

d) Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

e) Cena oferty powinna być określona w PLN.

f) Oferta powinna zawierać: pełną nazwę (imię i nazwisko) Oferenta, adres Oferenta, adres e-mail i numer telefonu Oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty.

7. Termin i sposób złożenia oferty

a) Termin złożenia oferty upływa dnia 20 czerwca 2018 r.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie NOTEL POLAND Sp. z o.o. w Warszawie, 01-756 Warszawa przy ul. Przasnyskiej 6A lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lukasz.klej@notelit.pl

b) Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem itp. liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8. Zasady wyboru ofert:

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).

b) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

a) Informacja o niniejszym zapytaniu zostanie upubliczniona na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

b) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

c) Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami/ Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Łukasz Klej, tel. 791 118 372, mail: lukasz.klej@notelit.pl

12. Dodatkowe informacje

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z następujących powodów:

1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego

3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych

4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

14. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym

Wersja pdf: Zapytanie ofertowe_Programista aplikacji mobilnych NOTEL

Programista C++

NOTEL POLAND Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw- typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

NOTEL POLAND Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
NIP 5252562639

2. Przedmiot zamówienia

Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku “Programosta C++” w celu udziału w badaniach przemysłowych I pracach rozowjowych w ramach Projektu: Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

Typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe
Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanie pracownika na stanowisku „Programista C++” do stworzenia systemu wykorzystywanego na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych i rozwojowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie) na stanowisku Programista aplikacji mobilnych.

Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji projektu „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”, którego czas realizacji wynosi 18 miesięcy, okres realizacji projektu: 1.07.2018 r. – 31.12.2019 r. Wymiar czasu pracy wynosi ok 84 godzin miesięcznie.

Rozliczanie będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika, stawki godzinowej oraz protokołu odbioru wykonanych usług.

Zapłata wynagrodzenia – na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku do umowy zlecenia.

Osoba na stanowisku Programista aplikacji mobilnych będzie odpowiedzialna za

• tworzenie oraz rozwój oprogramowania w języku C/C++
• tworzenie oraz rozwój oprogramowania w innym porównywalnym środowisku programistycznym, jak: C#, php, python
• zapewnienie rozwiązań programistycznych dla portalu od strony back-end’u
• komunikacja rozwijanego oprogramowania z bazami danych: MySQL, MS SQL, MongoDB, SQLite, Oracle

Minimalne wymagania:

• bardzo dobra znajomość języków programowania C/C++
• dobra znajomość języków programowani: C#, Python, PHP,
• bardzo dobra znajomość baz danych: MySQL, MS SQL, MongoDB, SQL Lite, Oracle
• bardzo dobra znajomość administracji systemów: Linux, Windows
• dobra znajomość języka angielskiego
• dobra znajomość tematyki sieci mobilnych w technologiach: 2G, 3G, 4G, 4G-

Wykształcenie:

• wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewne

Inne:
• kreatywność
• samodzielność
• umiejętność rozwiązywania problemów

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dotyczy projektu „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”, Typ projektów – Projekty badawczo – rozwojowe, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

4. Warunki udziału

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– spełniają wymogi określone w 3 zapytania ofertowego

– Oferent do ofert powinien dołączyć dokumenty potwierdzające wyksztalcenie, doświadczenie oraz dokument CV

– Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie – ( oświadczenie Oferenta załącznik nr 3).

Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert stanowią:

• Cena brutto za 1 godzinę pracy wykonawcy 80% – oznacza to cenę całkowitą brutto za 1 godzinę ( 60 minut ) pracy na podstawie umowy zlecenia wyrażoną w PLN.

• Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu 20% – oznacza maksymalną liczbę godzin jaką Oferent może poświęcić w skali 1 miesiąca na prowadzenie zleconych prac badawczo – rozwojowych.

Cena: 80% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 80 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Cena = najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert / wartość brutto wskazana w badanej ofercie ∗ 80

Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu (max 20 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Liczba godzin dyspozycyjnych = najwyższa liczba godzin dyspozycyjnych wśród otrzymanych ofert / liczba godzin dyspozycyjnych wskazana w badanej ofercie *20

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Punkty = Cena + liczba godzin dyspozycyjnych

6. Opis sposobu przygotowania ofert

a) Wymagania podstawowe:

Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Oferta powinna być ważna co najmniej 25 dni od dnia jej wystawienia.
Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami: CV, dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje jeśli dotyczy
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
– wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

c) W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

d) Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

e) Cena oferty powinna być określona w PLN.

f) Oferta powinna zawierać: pełną nazwę (imię i nazwisko) Oferenta, adres Oferenta, adres e-mail i numer telefonu Oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty.

7. Termin i sposób złożenia oferty

a) Termin złożenia oferty upływa dnia 20 czerwca 2018 r.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie NOTEL POLAND Sp. z o.o. w Warszawie, 01-756 Warszawa przy ul. Przasnyskiej 6A lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lukasz.klej@notelit.pl

b) Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem itp. liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8. Zasady wyboru ofert:

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).

b) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

a) Informacja o niniejszym zapytaniu zostanie upubliczniona na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

b) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

c) Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami/ Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Łukasz Klej, tel. 791 118 372, mail: lukasz.klej@notelit.pl

12. Dodatkowe informacje

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z następujących powodów:

1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego

3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych

4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

14. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym

Wersja pdf: Zapytanie ofertowe_Programista C++ NOTEL