Zapytanie ofertowe – Serwer

Serwer

NOTEL POLAND Sp. z o.o. mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztów w zakresie przeprowadzenia usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe

1. Nazwa i adres Zamawiającego

NOTEL POLAND Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
NIP 5252562639

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwera zewnętrznego

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

– grupa serwerów pracujących w klastrze, w jednej poddomenie oraz sieci LAN (min. 5 serwerów)
Konfiguracja indywidualna serwerów powinna zawierać:
– instalacje szybkich dysków SSD (min 500 GB)
– port zewnętrzny 1Gbps
– 32 GB pamięć RAM
– dodatkowa konfiguracja dla dysków HDD z pamięcią 3-6 TB
– CPU – min 4 rdzenie

Możliwość instalacji dowolnego systemu operacyjnego ze zdalnego panelu zarzadzania

W ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-9469/17 pt. „Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w obszarze efektywnego mechanizmu i systemu pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

Kod CPV: 48820000-2
Nazwa kodu CPV: Serwery

3. Terminy i warunki realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 1.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

4. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:
Cena – 100 %
1. Cena
C – cena oferty netto (maksymalna – 100 punktów)
C = (C_min / C_x)*100
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę netto
C_min – najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x – cena netto rozpatrywanej oferty

5. Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania podstawowe:
a) Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
b) Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
d) Oferta powinna być ważna co najmniej 20 dni od dnia jej wystawienia.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
g) Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta
h) Cena oferty musi być określona w PLN, podana w formularzu ofertowym jako cena netto i brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy oraz koszty opakowania i oznakowania wyrobu.
i) Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
– osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym.

6. Termin i sposób złożenia oferty

a)Termin złożenia oferty upływa z dniem 22 czerwca 2018 r.
b)Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie NOTEL POLAND Sp. z o.o. w Warszawie, 01-756 Warszawa przy ul. Przasnyskiej 6A lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: office@notelit.pl

c)Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem itp. liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
d)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
e)Wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

7. Zasady wyboru ofert

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania
ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
b) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

8. Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami/ Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Szymon Nowak tel. 513 106 244, email: office@notelit.pl

10. Dodatkowe informacje

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C. dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.

12. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1_Wzór_oferty cenowej_serwer_Notel
Załącznik nr 2 Oświadczenia Oferenta_serwer_Notel

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply